Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014r. w wersji pdf do pobrania: regulamin ezdrowie od 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
EZDROWIE.ORG.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.ezdrowie.org.pl. Sprzedającym jest firma MP Marek Pazera z siedzibą
w Zduńskiej Woli przy Al. Kościuszki 10, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-000-90-76, zwana także zamiennie Usługodawcą.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: (43) 823 99 62, lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ezdrowie.org.pl, lub wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej.

 

 • 1. Definicje.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem,
  o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna
  oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
  a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako „Wysyłka do 14dni”, „Wysyłka wtorki/środy”, „Wysyłka środy/czwartki”. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z dostawą Towaru.
 7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
  za pośrednictwem Sklepu. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą
  na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Sklep Internetowy ezdrowie.org.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ezdrowie.org.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
 10. Strona – Usługodawca i Klient.
 11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.ezdrowie.org.pl.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • 2. Zasady ogólne.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem
  i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu na co najmniej 1024×768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania
  i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://politykacookies.pl.
 3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty.
 4. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy
  dla danego produktu.

 

 • 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie .
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta.
 3. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login
  i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu
  do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych
  przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy
  i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie
  za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 7.  cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 8.  działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 9.  otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej
  z nimi działalności,
 10.  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej
  z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
 11.   Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 12.   Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany
  do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje
  bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 • 4. Składanie Zamówienia.
 1.  Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:
 2. Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 3. Telefonicznie w godzinach pracy Sklepu. W takim wypadku:
 4. Kupujący jest zobowiązany do podania pracownikowi Sklepu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

III. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

 1. W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt telefoniczny.
 2. W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy
  na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
 3. W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy
  jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia
  od Sprzedającego.
 4. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Na zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę). Kupujący jest zobowiązany
  do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
 6. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu
  i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania
  od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust.3.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
 10. Dla złożonych Zamówień Umowa Sprzedaży zostaje zawarta zawsze z obowiązkiem zapłaty:
 11. za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie kliknięcia przez Kupującego przycisku „Złóż zamówienie”
  w zakładce Koszyk („Podsumowanie zamówienia);
 12. w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez pracownika Sklepu.
 13. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty oraz kosztów wysyłki Towarów wynikających
  z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie może zostać  anulowane
  przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

 

 • 5. Formy płatności.
 1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wpłata na konto Sprzedającego. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie
  jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie
  w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
 3. Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę wysyłkową. Pracownik firmy wysyłkowej pobiera
  od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

 • 6. Dostawa i transport.
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
 3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego przy konkretnych produktach w ofercie Sklepu, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy.
 4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w trakcie procesu zakupowego.  Koszt ten wynosi 0zł przy zamówieniu
  o wartości powyżej 150,00zł lub 200,00zł (w zależności od kategorii zamówionych Towarów).
 5. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą Poczty Polskiej na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych Sprzedającego lub do wybranego paczkomatu.
 6. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu
  i czasie w którym można odebrać Zamówienie, zgodnie z regulaminami firm wysyłkowych.
 7. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 8. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę
  na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia
  oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego
  na adres korespondencyjny i/lub na adres do kontaktu mailowego.
 10. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu drogą kontaktu telefonicznego bądź drogą mailową.

 

 • 8. Reklamacje.
 1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
 2.  Złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 3.  Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie
  i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana
  jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

 • 9. Odstąpienie od umowy.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

 1. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 2.  wiadomością e-mail, na adres kontakt@ezdrowie.org.pl,
 3.  w formie pisemnej, na adres korespondencyjny.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu
  od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 6. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
 7. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 8. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 10. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 16. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
  od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 17. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 20. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 21. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
  lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 22. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 23. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres korespondencyjny.
 24. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym i w terminie określonym w ust. 7.
 25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 26. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
  od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
  z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 27. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 28. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 29. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

 

 • 11. Bezpieczeństwo.
 1. Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 

 

 

 • 12. Postanowienia końcowe.
 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie
  w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych
  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Podczas składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
  przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997
  Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu
  i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu
  za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące
  w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

 • 13. Wejście w życie i zmiany Regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
 2. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.